Všeobecné obchodní podmínky

Michaela Kamínková, IČ: 63968509, sídlo Proutěná 423/36, 149 00 Praha 4 – Újezd

 

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb a prodávajícím produktů (služby uvedené na www.kosmetika-michaela.cz v provozovně Ostrovní 25, 110 00, Praha 1 a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů.

Provozovatel poskytuje služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, emailem, SMS) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.

 

2. Objednávka služeb

Objednání – klient vyjadřuje svůj zájem o službu telefonickou dohodou. Tímto okamžikem nastává závazné objednání služby. Klient vyjadřuje svůj zájem o službu a souhlas s těmito obchodními podmínkami.
Cena služby je určována provozovatelem.

 

Termín návštěvy:

Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (telefonicky, SMS, emailem). Objednaný termín se tímto stává závaznou objednávkou a provozovatel na dohodnutý termín návštěvy klienta rezervuje svůj příslušný čas.

 

Přeobjednání či zrušení návštěvy:

Pokud se zákazník nemůže v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, je povinen o této skutečnosti provozovatele neprodleně telefonicky nebo prostřednictvím SMS informovat, nejpozději však 24 hodin před zahájením ošetření.

Na pozdější přeobjednání či zrušení návštěvy nebude brán zřetel a bude požadována úhrada poplatku, na pokrytí nákladů za nevyužitý čas plánovaný na ošetření. Tento poplatek činí 50% z celkové částky za objednané ošetření a zákazník jej uhradí do 3 dnů od data ošetření na účet 2801271395/2010.

 

Pozdní příchod

Dostaví-li se zákazník se zpožděním, bude ošetření zkráceno tak, aby mohl být obsloužen v dohodnutém čase zákazník následující.

 

Dárkový poukaz/certifikát

  • dárkový poukaz lze čerpat pouze po dobu jeho platnosti, která je vyznačena na dárkovém poukazu
  • dárkový poukaz je platný pouze po dobu uvedenou na poukazu, poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky
  • zákazník je povinen dohodnout termín na čerpání služby poukazu nejpozději měsíc před koncem jeho platnosti tak, aby služba mohla být z kapacitních důvodů realizována před koncem platnosti poukazu
  • pokud se zákazník bez omluvy nedostaví, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný
  • pokud se zákazník nemůže v dohodnutém termínu na čerpání poukazu dostavit, je povinen o této skutečnosti provozovatele neprodleně telefonicky nebo prostřednictvím SMS informovat, nejpozději však 24 hodin před zahájením ošetření.

 

Odmítnutí služby

Procedura může být odmítnuta v těchto případech:

  • zákazník trpí kontraindikacemi, které jsou uvedeny u každého ošetření
  • zákazník se dostaví na ošetření v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek
  • zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy
  • zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu

 

Osobní věci a cennosti

Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po proceduře neručí.

 

Ceníky

Ceníky jsou k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. Nejsem plátce DPH.

 

3. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

 

4. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.1.2023.